Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostepnosci podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021r.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp6.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sp6.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Termin przeglądu i aktualizacji: 2022-03-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego sp6.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Gabriela Wiśniewska , adres poczty elektronicznej sekretariat@sp6.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231-25-61 w. 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego sp6.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego sp6.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek przy ulicy Jasnogórskiej 15-17

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla uczniów dostępne jest 1 wejście od ulicy Jasnogórskiej (główne) po schodach, drzwi otwierane ręcznie; nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Sekretariat znajduje się na lewo od wejścia od ulicy Jasnogórskiej (wejścia głównego). W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach  są dostępne  korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma wind. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny  (tablice informacyjne, pracownicy szkoły dostępni przy wejściu do budynku).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do szkoły jest możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem, natomiast w statucie szkoły brak informacji o prawach wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Nierada
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:18:08
Informację wprowadził do BIPJustyna Nierada
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:18:08
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyJustyna Nierada2020-09-10 12:16:41
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:01:20
3nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:01:30
4nowaJustyna Nierada2020-09-14 10:13:45
5nowaJustyna Nierada2020-09-14 10:23:50
6nowaJustyna Nierada2020-09-21 08:10:56
7nowaJustyna Nierada2021-03-19 10:17:02
8nowaJustyna Nierada2021-03-19 10:17:40
9nowaJustyna Nierada2021-03-22 09:00:58
10nowaJustyna Nierada2021-03-30 11:54:36
11nowaJustyna Nierada2021-03-30 12:10:51
12nowaJustyna Nierada2021-03-31 14:03:00
13nowaJustyna Nierada2021-03-31 14:03:57
14nowaJustyna Nierada2022-03-22 12:26:07
15nowaJustyna Nierada2022-03-22 12:28:13